•    
  • Language

Säkerhet och stabil verksamhet går hand i hand

Bolidens verksamhet har inneboende risker genom hantering av stora materialflöden, höga temperaturer och ibland också hälsovådliga ämnen. För Boliden har arbetet med att skapa en säker och hälsosam arbetsplats högsta prioritet och koncernen har en nollvision för olycksfall i arbetet.

Boliden arbetar för att främja en gemensam säkerhetskultur som bygger på ömsesidigt förtroende och förebyggande åtgärder. Denna strategi innebär att varje individ måste ta eget ansvar för att följa gällande säkerhetsrutiner och uppvisa en god riskmedvetenhet. Grundstenarna är ett konsekvent och engagerat ledarskap på alla nivåer, involverade medarbetare och starkt grupptryck att inte tolerera riskbeteenden. En ständigt pågående dialog om attityder och beteenden är därför nödvändig.

Bolidens säkerhetskultur och säkerhetsprestanda är avgörande för en stabil verksamhet och lönsamhet. Genom att förebygga olyckor undviks förseningar som påverkar produktionen. En stark säkerhetskultur är attraktivt för både arbetskraft och investerare. Dessutom kan en olycka inte bara medföra personskador, utan även äventyra Bolidens övergripande rätt att bedriva näringsverksamhet.

Säkerhetsprestanda

I analysen Metals & Mining Outlook 2013 från Deutsche Bank, bedömdes metall- och gruvföretag efter dödstalet mellan 2006 och 2011. Boliden rankades som ett av de bästa företagen när det gäller förebyggande av dödsfall, och hade den lägsta dödligheten i branschen under perioden. Det har inte förekommit några dödsolyckor under perioden 2011-2017 på någon av Bolidens verksamheter.

Undersökning av säkerhetskultur

Boliden genomförde 2015 och 2017 undersökningar av säkerhetskulturen och enkäten besvarades av cirka 4 400 anställda. En av de viktigaste slutsatserna var att produktionen ibland prioriteras framför säkerheten, vilket understryker behovet av att involvera både anställda och entreprenörer i säkerhetsarbetet. Varje enhet utvecklar gemensamma förbättringsåtgärder som följs upp under koncernens säkerhetspromenader och -revisioner. Det finns tydliga tecken på förbättringar på de flesta enheter och därmed ökar proaktiv riskrapportering och olyckor börjar sjunka till lägre nivåer. Under perioden december 2017-mars 2018 fanns inga olyckor med frånvaro (LTI) bland Bolidens 5 700 anställda. Ett antal enheter har nått rekordlåga LTI med noll olyckor under en 12-månadersperiod.

Löpande säkerhetsarbete

Bolidens säkerhetsstrategi innebär kontinuerliga säkerhetsförbättringar och en systematisk plan för hur alla enheter ska kunna prestera på topp säkerhetsmässigt. Varje år hålls nätverksträffar om säkerhet där Bolidens produktionsenheter kan utbyta information och bästa praxis. Fokusområden för 2018 är ledarskapsutbildning, utveckling av ett proaktivitetsindex, en rättvis matris, samt arbete med sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor.

Program för ledarskapsutveckling

Programmet hålls kontinuerligt för att förbättra medvetenheten om hur ledarskap påverkar Bolidens säkerhetskultur. Det syftar också till att öka kunskapen bland cheferna om hur deras attityder och beteenden direkt påverkar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Medarbetarengagemang

Eftersom en stark säkerhetskultur kräver ett engagemang från alla har dagliga pulsmöten införts på dedikerade platser som därmed uppdaterar både anställda och entreprenörer i de mest akuta säkerhetsfrågorna.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90