•    
  • Language

Renare fjord vid smältverket Odda

Sørfjorden intill zinksmältverket i Odda var en gång i tiden en av de svårast förorenade marina miljöerna i världen, men den har nu har återställts till nästan förindustriella förhållanden genom ett långsiktigt miljöskyddsengagemang.

Zinksmältverket Odda är beläget alldeles intill Sørfjorden i västra Norge, och fram till 1970-talet släpptes avloppsvattnet från smältverket ut i fjorden. På den tiden var Sørfjorden en av de svårast metallförorenade marina miljöerna i världen. Boliden inledde ett systematiskt arbete med att begränsa föroreningarna i slutet av 1970-talet, i samarbete med de norska myndigheterna.

Avfallsförvaring i bergrum

Från 1986 byggdes bergrum där avfallet förvarades i stället för att släppas ut i fjorden. Bergrummen byggdes ursprungligen för att lagra järnprocessavfall (jarosit) från Odda, som innehåller tungmetaller. Men bergrummen används numera också för att lagra kvicksilverhaltigt avfall, svavelhaltigt avfall och kopparskärsten från Bolidens blysmältverk Bergsöe. Bergrummen ligger ungefär en kilometer från anläggningen och är inbyggda i bergsluttningen. Boliden har omfattande säkerhetsanordningar i bergrummen för att undvika läckage.

Eitrheim-projektet

Ett projekt mellan 1991 och 1992 bidrog till renare fjordvatten genom att den kontaminerade havsbottnen stabiliserades och läckaget av förorenat grundvatten minskades. En duk lades över det förorenade sedimentet i fjorden och sand lades ovanpå för att skapa en ny ren havsbotten. Sex meter höga stålbarriärer installerades också för att förhindra att förorenat grundvatten från gamla deponier sipprar in i fjorden. Mellan 1995 och 2003 installerades ett dräneringssystem som samlar in och renar regnvatten.

Långsiktigt miljöarbete

Boliden har kontinuerligt övervakat metallnivåerna i vattnet sedan 1979, och detta är det övervakningsprogram för vatten som pågått längst i Norge. Halterna av zink, kadmium, bly och kvicksilver har alla minskat betydligt, och ligger nu väl inom acceptabla gränser. Till exempel har zinkutsläppen i fjorden minskat med en faktor på över 600 sedan 1985, och ligger nu cirka 75 procent lägre än smältverkets aktuella lagliga gränsvärde.

Fisk och musslor i fjorden innehåller numera en försumbar nivå av metaller och anses som säkra livsmedel, även om de inte rekommenderas till gravida kvinnor. Koncentrationerna av zink och övriga metaller i vattnet har minskat med mer än 30 gånger sedan slutet av 1980-talet då halterna var cirka 500 mikrogram per liter.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90