•    
  • Language

Minskat avfall ökar lönsamheten

Boliden Smältverk ska minska avfallet och förbättra lönsamheten genom att omvandla avfall till värdefulla produkter.

Efter en översyn av strategin för smältverken 2014 gjorde Boliden en analys av hur bolaget skulle kunna förbättra lönsamheten och minska avfallet inom affärsområdet Smältverk. Först gjordes en massbalansstudie där man kartlade smältverksflöden, mellanprodukter och avfall som skickades till deponi för att fastställa vilka ämnen som var i omlopp, hur avfallet skulle kunna minskas och fler produkter utvinnas.

I studien konstaterades att Boliden skulle kunna utvinna mer metall och produkter genom att ta vara på synergier mellan de fem smältverken, och detta skulle också kunna öka lönsamheten och minska avfallet.

"Vår ambition är att använda dessa synergier för att maximera antalet värdefulla produkter och samtidigt minimera mängden avfall vi producerar", säger Ing-Marie Andersson Drugge, Director för Strategy and Technology vid Boliden Smältverk.

Bolidens handlingsplan

Boliden har bildat ett team av experter från varje anläggning för att utforska de synergier som finns. Genom att ta ett helhetsperspektiv och utveckla en handlingsplan vill man identifiera möjligheter att förbättra lönsamheten och minska avfallet.

Handlingsplanen utgörs av en rad olika pågående initiativ där man ser över produktionsanläggningarnas nuvarande avfallsmönster, samt projekt som syftar till att minska avfallet. Planen rymmer också ett stort antal potentiella koncept som kan bli framtida projekt för minskat avfall. Smältverkens ledningsgrupper är ansvariga för processerna i handlingsplanen.

Handlingsplanen ska resultera i en jämn ström av initiativ som bidrar till effektivare drift i termer av kostnad och förmåga att bearbeta komplexa ämnen och material som i dag betraktas som föroreningar. Sådana initiativ förväntas bidra till Bolidens hållbarhets- och lönsamhetsmål.

Kokkola silverutvinning: bättre lönsamhet och större miljöfördelar

Sedan andra halvan av 2014 har zinksmältverket Kokkola utvunnit silver från zinkkoncentrat. Med den nya processen kan smältverket utvinna mer metall från samma mängd råmaterial, vilket ökar antalet värdefulla produkter och minskar mängden avfall.

Återvinningsprojektet har som mål att nå upp till en årsproduktion på cirka 25 000 ton silverkoncentrat. Målet är att förfina silverkoncentratet till rent silver vid Bolidens andra smältverk.

Silveråtervinningsprojektet visar hur synergier mellan Bolidens smältverk kan bidra till att föroreningar på en anläggning blir en värdefull råvara på en annan.

Avfallshantering, lönsamhet & hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90