•    
  • Language

Fiskplantering som ekologisk kompensation – planteringen stöttar mångfalden i havet

Storindustrin i Karleby har bedrivit fiskplantering i havsområdet utanför Karleby i årtionden. Varje år planteras det ut ungefär 2 miljoner fiskar. Fiskplanteringen kompenserar för skador och stöttar den biologiska mångfalden.

Företag i KIP-området (Kokkola Industrial Park) planterar ut fisk både i form av de obligatoriska planteringar som miljötillstånden kräver och i form av frivilliga planteringar. Cirka 2 miljoner fiskyngel planteras ut i havsområdet utanför Karleby varje år: sik, havsöring och lake. Fiskynglen transporteras till Karleby från fiskodlingar i Isojoki, Taivalkoski och Pyhäjoki. Fisken planteras alltid på våren. 

Fiskplantering som ekologisk kompensation

Fiskplanteringen är en så kallad ekologisk kompensation för skador på fiskbestånd orsakade av industriell verksamhet och sjöfart. Utöver den skyldighet att plantera ut fisk som ingår i miljötillstånden gör företag i KIP-området frivilliga planteringar för att utöka den ekologiska kompensationen till en bredare ersättningsnivå för skador, det vill säga för att förbättra tillståndet i miljön. Att stödja fiskbeståndets mångfald och livskraft kommer inte bara att gynna miljön utan även yrkesfiskare och fritidsfiske i området.

Prio ett är att minimera skador på naturen

Fiskplanteringar och andra ekologiska kompensationsmetoder är mekanismer för att förena företagens och miljöns intressen. Det viktigaste för mångfalden av havsnatur och andra ekosystem är dock att undvika och minska miljöskador, vilket i Boliden Kokkola innebär till exempel stabil processkörning, noggrann rening av avloppsvatten och minimering av utsläpp i havet. Vi har varit mycket framgångsrika i dessa frågor. År 2021 var till exempel Boliden Kokkolas utsläpp i havet låga och understeg alla nuvarande gällande månatliga och årliga utsläppsgränser. Utsläpp av avloppsvatten i havet övervakas från en observationspunkt på platsen för utsläppet. I enlighet med miljötillståndet ansvarar Boliden för allt avloppsvatten som släpps ut från utsläppsplatsen i havet, så utsläppssiffrorna inkluderar även utsläpp från Umicore och Jervois. 

Mer zink i havet från Perho å än från industrin

När det gäller utsläpp har industriläget varit stabilt under lång tid, vilket framgår av en övervakningsrapport från Österbottens vatten och miljö rf som publicerades under våren 2021. Enligt rapporten sprids en och en halv gånger mer zink ut i havet via vattnet från Perho å som rinner förbi Karleby jämfört med avloppsbelastningen från industrin. Skillnaden är ännu större än så, eftersom en stor del av zinkbelastningen från industrin kommer från havsvatten som används som kylvatten, visar rapporten. Zinkutsläppet från Perho å beror på att ån delvis ligger på sur sulfidjord, från vilken zink och andra metaller spolas ut i ån. 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90