•    
  • Language

Efterbehandlingsprojekt vid Gillervattnet

Gillervattnet, tidigare använt som sandmagasin, är föremål för efterbehandlingsinsatser mellan 2013 och 2017 som syftar till att stabilisera den svavelrika sanden och förvandla området till en våtmarksmiljö för växt- och djurliv.


Enligt svensk lag måste nedlagda gruvområden efterbehandlas, och Boliden har ett långsiktigt ansvar för marken som bolaget nyttjat. Emma Rönnblom-Pärson, Environmental Manager, Boliden Mines, förklarar: "Eftersom förutsättningarna är olika för alla gruvområden skräddarsyr Boliden ett efterbehandlingsprogram utifrån de mest lämpliga metoderna för den aktuella platsen".

Bolidens strategi är att ligga steget före lagkraven för de områden som bolaget har ett långsiktigt ansvar för, till exempel genom att förbättra den biologiska mångfalden på platserna. 

Efterbehandlingsarbetet inleddes 2013 och olika tekniker används för att undvika oxidering av den svavelhaltiga sanden som kan orsaka försurning och miljöskador.

Dammen torrlades först delvis och ett skikt av gråberg lades ovan på anrikningssanden för att stabilisera marken. Ovanpå detta lades sedan ett lager packad morän, följt av ett skyddsskikt av ospecificerad morän för att förhindra det packade moränskiktet från att brytas sönder av tjäle eller växtrötter. Cirka 190 hektar av Gillervattnet kommer att täckas med vatten med ett djup på mellan 0 och 1,5 meter, och ett skikt av rötslam läggs som en grund för vegetation på områden ovanför vattenytan.

1,3 miljoner m3 schaktmassor och sten från det nya Hötjärnsmagasinet och användes vid efterbehandlingen av Gillervattnet, morän till täckningen har även tagits från moräntäkter i direkt anslutning till Gillervattnet. För stabiliseringen av marken användes gråberg hämtat från de närbelägna gruvorna Kankberg, Renström och Långdal.

Främja den biologiska mångfalden

Redan före efterbehandlingen var platsen populär hos flyttfåglar, och Boliden hoppas att projektet kommer att förbättra förutsättningarna ytterligare. "Genom att förbättra den biologiska mångfalden vid våra efterbehandlingsprojekt tillför vi ett mervärde som gynnar det lokala växt- och djurlivet", avslutar Rönnblom-Pärson.

Vid Gillervattnet kommer detaljplaner att upprättas i slutfasen av efterbehandlingen då man beslutar om särskilda åtgärder för att främja vissa fågelarter och andra delar av flora och fauna. Man har redan planerat att placera ut stora stenar för att skapa skyddade häckningsplatser för fåglar, och den stora grunda sjön kommer att bli en våtmarksmiljö som passar en mängd olika arter.

Övervakas i minst 30 år

Boliden planerar att övervaka Gillervattnet i minst 30 år för att kontrollera att avfallssanden är stabil. Det kan hända att övervakningen förlängs eftersom Boliden fortsätter vara ansvarig för området i framtiden. Övervakningen sker främst genom tester av surhetsgrad och sulfathalter i ytvatten och grundvatten, samt av mängden metaller som finns i vattnet, bland annat zink, koppar, kadmium, bly och arsenik. Även vattennivån kommer att observeras noggrant.

Gillervattnet sandmagasin

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90