•    
  • Language

Damm­brottet 1998 vid gruvan Los Frailes i Spanien

I april 1998 inträffade ett dammbrott vid sandmagasinet vid gruvan Los Frailes i Spanien som då ägdes av Bolidens dotterbolag Boliden Apirsa S.L. ("Apirsa"). Stora och framgångsrika saneringsinsatser genomfördes samma år, dock kvarstår rättsliga tvister kring kostnader för dessa insatser och domstolsförhandlingar inleds i juli 2023.

Bakgrund

I april 1998 brast dammen vid Apirsas gruva, Los Frailes, vilket resulterade i att stora mängder metallhaltigt vatten och anrikningssand rann ut längs floden Guadimar. Olyckan drabbade stora arealer jordbuksland och påverkade områden 40 kilometer nedströms från gruvområdet, men naturreservatet Donana National Park drabbades inte.

Gruvdriften stoppades omedelbart och alla tillgängliga resurser sattes in för att rensa upp det drabbade området för att begränsa skadorna och återställa naturen. Området sanerades av Apirsa i samarbete med den centrala regeringen, och lokalregeringen (Junta de Andalucia). Apirsa åtog sig att ta delen närmast gruvan (0-12km) där cirka 70-80 procent av anrikningssanden hade stannat. Ingen uppgörelse avseende kostnader för saneringen gjordes. I slutet av 1998 var större delen av området sanerat. Apirsas totala kostnader avseende dammolyckan uppgick till cirka 115 MEUR.

1999 återupptogs produktionen vid gruvan men olyckan medförde ökade produktionskostnader och andra operationella problem som i kombination med låga metallpriser fick till följd att gruvdriften stoppades efter två år och att Apirsa ansökte om s.k "suspensión de pagos", en form av ackords­förhandling. Upp­görelsen slutfördes i oktober 2002 då de över 250 fodringshavarna betalades i enlighet med överenskommelsen.

Ansvarsfrågan

Efter dammolyckan inleddes en förundersökning och det kunde fastslås att olyckan hade orsakats av design- och konstruktionsfel på dammen, och inte av Apirsas hantering av verksamheten vid gruvan. Mot bakgrund av utfallet av förundersökningen inledde Apirsa 2002 en skadeståndsprocess mot de företag som var ansvariga för dammens design och konstruktion samt mot deras respektive försäkringsbolag. Den spanska högsta domstolen avslog dock slutligt, i januari 2012, Apirsas krav.

Krav från miljödepartementet

Det spanska miljödepartementet framställde 2002 ett krav mot Apirsa om ca 45 MEUR. Detta, tillsammans med andra faktorer, fick till följd att Apirsa i januari 2005 initierade ett insolvensförfarande, i syfte att säkerställa en samlad och ordnad avveckling av bolaget.

Konkursen

Inom ramen för insolvensförfarandet har konkursförvaltarna yrkat att Apirsas moderbolag, Boliden BV, samt Boliden Mineral AB och Boliden AB ska hållas ansvariga för bristen i Apirsa med ett belopp som enligt konkursförvaltarna uppgår till ca 141 MEUR. I beloppet ingår en inte fastställd fordran om ca 89 MEUR från Junta de Andalucía (se vidare nedan under "Den nu aktuella stämningen").

Stämning av Junta de Andalucia

Apirsa delgavs i maj 2015 stämning om cirka 89 MEUR. Stämningen riktar även krav mot Boliden BV och Boliden AB. Stämningen är en fortsättning på de rättsliga processer som Junta de Andalucía påbörjade redan 2002. Stämningen avser kostnader som Junta de Andalucia påstår sig ha lagt ut för Apirsas räkning i samband med saneringen efter dammolyckan. Boliden har bestridit dessa utgifter och frågan ska nu prövas av motsvarigheten till tingsrätten i Sevilla. Bedömningen är att Boliden inte kommer lida väsentlig ekonomisk skada till följd av de krav som riktas.   

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90