• Language
This web site uses cookies to enhance your experience. Please accept to get rid of this banner. Lue lisää Ok

Extracting zinc through steel mill dust recycling at Rönnskär

Extracting zinc from steel mill dust is just one way Boliden’s Rönnskär smelter in northern Sweden contributes to a circular economy.

20190305 stålverksstoft bins_croppad.jpg

Boliden’s innovative zinc extraction solution
Boliden is currently the only company in the copper/zinc industry that uses a fuming process to extract zinc from steel mill dust. Rönnskär uses the process to annually produce approximately 35,000 tonnes of zinc clinker that is virtually free from halogens. Approximately 10-15% of the produced clinker originates from steel mill dust.

“Our process at Rönnskär involves melting the dust to form a slag and the removal of halogens in a clinker furnace to produce clinker,” explains Anders Öhrvall, Head of Strategy & Planning at Rönnskär. “Our product is virtually halogen free, which allows more of the zinc to be extracted.”

The clinker is sent to either Boliden’s Odda smelter in Norway or Kokkola smelter in Finland to be refined into pure zinc.

A circular economy pioneer
Boliden Rönnskär has been processing steel mill dust since the 1980s – long before the term circular economy was coined.

“At Boliden, we source materials that suit and benefit our processes, while dealing with them responsibly and according to all relevant environmental standards,” says Öhrvall. “Some such materials promote the circular economy, and we are happy to contribute – steel mill dust is one such material.”

“Our work to recycle dust from the steel industry has been driven by both financial and environmental benefit over the years,” says Öhrvall. “We work with three dust suppliers in Sweden and constantly refine and improve our processes. We are even looking into the potential to further increase our capacity to process zinc bearing materials.”

Optimal and safe transport
“Sourcing from Swedish suppliers enables the dust to be transported efficiently by train in custom-made containers,” says Öhrvall. “This ensures that the loading, transport and unloading of the dust has minimal environmental impact, with no dust escaping into the environment.”

The train between Helsingborg and Skelleftehamn (Rönnskär) runs seven days a week and ensures low-cost transportation.

Rönnskär – at the heart of the circular economy
Extracting zinc from steel mill dust and finding uses for the resulting slag is only part of the story how Rönnskär contributes to a circular economy. The smelter finds uses for a variety of other societal end-of-life materials, which also helps avoid the need to source virgin materials.

“At Rönnskär, we are at the heart of the circular economy by recycling various metals from secondary materials coming from various industries,” says Öhrvall. “But we are perhaps best known for being a world leader in recycling electronics, thanks to our capacity of 120,000 tonnes each year.”

Att utvinna zink genom återvinning av stålverksdamm på Rönnskär
Utvinning av zink från stålverksdamm är bara ett sätt som Bolidens smältverk i Rönnskär i norra Sverige bidrar till en cirkulär ekonomi.

Bolidens innovativa lösning för utvinning av zink
Boliden är för närvarande det enda företaget inom koppar-/zinkindustrin som använder en förångningsprocess för att utvinna zink från stålverksdamm. Rönnskär använder processen för att årligen producera cirka 35 000 ton zinkklinker som är praktiskt taget fritt från halogener. Ungefär 10-15% av den producerade klinkern kommer från stålverksdamm.

“Vår process på Rönnskär innebär att dammet smälts för att bilda slagg samt att halogener avlägsnas i en klinkerugn för att producera klinker,“ förklarar Anders Öhrvall, chef för Strategi & Planering vid Rönnskär. "Vår produkt är nästan halogenfri, vilket gör att mer zink kan extraheras."

Klinkern skickas antingen till Bolidens smältverk i Odda i Norge eller till smältverket i Karleby i Finland för att förädlas till ren zink.

En pionjär inom cirkulär ekonomi
Boliden Rönnskär har förädlat stålverksdamm sedan 1980-talet – långt innan termen cirkulär ekonomi myntades.

"På Boliden utvinner vi material som passar och gynnar våra processer, samtidigt som vi hanterar dem ansvarsfullt och enligt alla relevanta miljöstandarder", säger Öhrvall. "Vissa sådana material främjar den cirkulära ekonomin, och vi är glada att kunna bidra – stålverksdamm är ett sådant material."

“Vårt arbete med att återvinna damm från stålindustrin har drivits av både ekonomisk och miljömässig nytta under årens lopp,“ säger Öhrvall. “Vi arbetar med tre leverantörer av stålverksdamm i Sverige och vi förädlar och förbättrar ständigt våra processer. Vi undersöker till och med potentialen att ytterligare öka vår kapacitet att bearbeta material från zinklager.“

Optimal och säker transport
"Att materialet kommer från svenska leverantörer gör att dammet effektivt kan transporteras med tåg i anpassade containrar", säger Öhrvall. "Detta säkerställer att pålastningen, transporten och avlastningen av dammet har minimal miljöpåverkan, utan att damm läcker ut i omgivningen."

Tåget mellan Helsingborg och Skelleftehamn (Rönnskär) går sju dagar i veckan och säkerställer lågkostnadstransporter.

Rönnskär – i hjärtat av den cirkulära ekonomin
Att utvinna zink från stålverksdamm och hitta användningsområden för resulterande slagg är bara en del av berättelsen om hur Rönnskär bidrar till en cirkulär ekonomi. Smältverket kan användas för en mängd andra uttjänta material i samhället, vilket också bidrar till att undvika behovet av att producera nytt material.

“På Rönnskär står vi i centrum för den cirkulära ekonomin genom att återvinna olika metaller från sekundära material som kommer från olika branscher,“ säger Öhrvall. "Men vi är kanske mest kända för att vara världsledande inom återvinning av elektronik, tack vare vår kapacitet på 120 000 ton per år."

About steel mill dust

Steel mill dust containing zinc is formed when galvanized scrap iron is recycled in steel mills. As the dust easily leaches, it should not be landfilled and is typically processed in waelz kiln furnaces around the world. However, waelz processing does not remove halogens, such as fluorine, which can limit how much zinc can be extracted.

At Boliden’s Rönnskär smelter the fuming technology is used for recycling steel mill dust – to extract a zinc product containing almost no halogens.

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm 
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90