•    
  • Language

Information till närboende (SWE)

Boliden Bergsöe AB är en återvinningsanläggning för uttjänta blybatterier av den typ som bland annat finns i bilar, båtar och truckar. Anläggningen är tillståndspliktig och har därför ett antal miljövillkor och ett kontrollprogram för hur dessa villkor ska mätas och följas upp. Vår tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen Skåne.

Om vår process

Vi återvinner bly och plast från batterier. Blyet smälts och gjuts till tackor, som säljs tillbaka till batteritillverkare. Plasten utgörs av batterilådan som består PP (polypropylen). Även denna återvinns och säljs till kunder som tillverkar nya batterilådor. Den lilla andel PP-plast som inte avskiljs i förbehandlingen, följer med övriga batterikomponenter in i återvinningsprocessen där den förbränns tillsammans med övriga bränslen samtidigt som bly återvinns genom smältning i en schaktugn. Avgaser från ugnen går via en efterbrännkammare där restgaser förbränns och därefter vidare till filter för rökgasrening.

Fler artiklar om vår återvinningsprocess finns på Bergsöes startsida, under ”Läs mer om…”.

Mätningar av utsläpp

Mätningar av utsläpp till luft och vatten görs kontinuerlig.

Till luft mäts två typer av utsläpp:

  1. Utsläpp från punktkällor (skorstenar)
  2. Diffusa utsläpp som uppstår genom materialhantering och interna transporter. Diffusa utsläpp mäts genom kontinuerlig insamling av stoftprover från ett antal punkter inom och utanför anläggningen. Metoden för insamling och analys av stoftprover är samma som Landskrona kommun använt i många år.

 

Utsläpp till vatten övervakas kontinuerligt och analyseras genom provtagning. Allt vatten hanteras i vårt interna reningsverk. Buller från anläggningen mäts enligt kontrollprogrammet.

 

Verksamhet året runt

 

Företaget har verksamhet igång dygnet runt i princip alla dagar i veckan året runt, med undantag för underhållsstopp och andra planerade aktiviteter. Under 2021 planerar Boliden Bergsöe ett underhållsstopp i återvinningsprocessen under veckorna 28 till 31. Under dessa veckor kommer produktionen vara stängd. Istället kommer ett väldigt intensivt reparations-och förbättringsarbete med underhåll att bedrivas. Underhållsstopp görs varje år vid samma veckor.  

 

Lukt från vår anläggning

Lukt kan uppstå från vår anläggning – oftast en karakteristisk doft av ”bränd plast”. Denna uppstår främst vid tillfälliga stopp för rensning av rökgaskanaler i anläggningen. För att processen ska fungera som den ska, måste företaget ibland stoppa för rensning av rör och kanaler som leder avgaser från schaktugnen. För att vi ska kunna genomföra rensning av det varma gassystemet måste vi tillfälligt stänga ner efterbrännkammaren och även öppna upp luckor i gaskanalerna för att komma åt, och det är vid dessa tillfällen som den karaktäristiska lukten av bränd plast når omgivningen i stället för att förbrännas som den gör när anläggningen är i drift.

Rensningar i gassystemet gjordes tidigare i princip dagligen, men genom att vi sedan 2019 återvinner även plasten, har vi minskat rensningarna till ca en gång per vecka, och rensningarna genomförs under kortare tid. Hur lukten sprids beror på många parametrar som vindstyrka, vindriktning, temperatur och luftfuktighet vid varje rensningstillfälle.

Boliden Bergsöe AB uppmanar dig som upplever luktstörningar att kontakta oss så snart en störning uppstår. Meddela oss gärna var störningen registrerats, vid vilken tidpunkt (datum och tid) samt vem vi kan kontakta för att få ytterligare information i varje enskilt fall.

 

Tack på förhand för hjälpen!

Contact

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90