• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Stämmor

Årsstämman (eller när aktuellt, extra bolagsstämman) är bolagets högsta beslutande organ. På stämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Aktieägare som vill delta på stämma skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till stämma sker genom annonsering samt via Bolidens webbplats.

Till årsstämmans uppgifter hör att välja styrelseledamöter och styrelseordförande samt valberedning, fastställa resultat och balansräkning, besluta om vinstdisposition och ansvarsfrihet för sty­relsens ledamöter och bolagets verkställan­de direktör, fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer samt principer för anställnings och ersättningsvillkor för verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. 

Bolidens årsstämmor hålls vid någon av Bolidens anläggningar i Sverige. I samband med stämman erbjuds aktieägarna möjlighet till rund­turer i Bolidens gruvor, anrikningsverk eller smältverk för att få en fördjupad kunskap om de olika verksam­heterna och ett tillfälle att träffa Bolidens medarbetare.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90