•    
  • Language

Revisionsutskott

Styrelsen inrättar inom sig utskott som bereder frågor inom sitt område. Styrelsens ansvar kan inte delegeras men Revisionsutskottet stödjer styrelsen genom att förbereda frågor och ger styrelsen support i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra Bolidens finansiella rapportering.

Boliden har en internkontrollfunktion som bland annat arbetar med kartläggning av riskområden och uppföljning av arbetet inom identifierade områden. Revisionsutskottet arbetar enligt en av styrelsen årligen anta­gen ”Instruktion för Revisionsutskottet” och avrapporterar resultatet av sitt arbete till styrelsen. 

Revisionsutskottet utgörs av Pia Rudengren, ordförande, Karl-Henrik Sundström och Tomas Eliasson. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90