Riskhantering

Hanteringen av marknads- och affärsrisker sker i huvudsak på affärsområdesnivå. Verksamhetsriskerna hanteras av de operativa enheterna i enlighet med riktlinjer och instruktioner som har fastställts för varje affärsområde samt på koncernnivå.

Hanteringen av finansiella risker sker centralt inom Bolidens finansfunktion. Finansfunktionen är ansvarig för att identifiera och på ett effektivt sätt begränsa koncernens finansiella risker i linje med den av styrelsen fastställda finanspolicyn.

För ytterligare information, vänligen se

Riskhantering