Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Finansiella mål

Boliden verkar i en cyklisk och kapitalintensiv bransch, där långsiktigt värdeskapande uppnås genom hög produktivitet, kostnadskontroll, teknisk innovation och lönsamma investeringar. Bolidens mål är att skapa värde för aktieägarna och samtidigt ta ansvar för människor och miljö.

 

Avkastning på investeringar

Avkastning på investeringar ska vara minst 10 procent (NPV)

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15 (10) procent. Under perioden 2012– 2016 har avkastningen i genomsnitt legat på 10 procent per år. Investeringar som genomförs ska uppvisa hög avkastning och ligga i linje med Bolidens strategi och tillgängliga resurser. Projektens internränta ska vara högre än Bolidens vägda kapitalkostnad (WACC) med justering för riskpåslag.

WACC före skatt är satt till 12 procent nominellt vilket motsvarar 10 procent realt. Kalkyler för stora och långsiktiga projekt görs normalt i reala termer. Kalkylerna baseras på prognoser över räntor, metallpriser, växelkurser, inflation och andra relevanta antaganden grundade på intern analys och externa bedömningar.

 

Skuldsättningsgrad

Nettoskuldsättningsgraden ska vara högst 20 procent under högkonjunktur

Skuldsättningsgrad

Vid utgången av 2016 var nettoskuldsättningsgraden 32 (23) procent. Ökningen mot 2015 förklaras av förvärvet av Kevitsa.

 

Utdelning

Utdelningen ska motsvara en tredjedel av nettoresultatet

Utdelning

Föreslagen utdelning är 5,25 (3,25) SEK per aktie motsvarande 33,9 (33,7) procent av årets resultat. Under 2012– 2016 uppgick utdelningsandelen till 33,8 procent av periodens sammanlagda nettoresultat