Finansiella mål

God lönsamhet och hög miljöprestanda skapar tillsammans med hälsosamma och säkra arbetsplatser förutsättningar för långsiktigt stabila och framgångsrika verksamheter.

Avkastning på investeringar

Avkastning på investeringar ska vara minst 10 procent.

Avkastningen på investeringar ska vara minst 10 procent. Projekt som genomförs ska ligga i linje med strategi och tillgängliga resurser. Avkastningen på den löpande verksamheten mätt som avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 27 (21) procent. Under perioden 2018–2022 har avkastningen i genomsnitt legat på 20 procent per år.

Nettoskuldsättningsgrad

Boliden strävar efter en nettoskuldsättningsgrad på ca 20 procent vid konjunkturtoppar.

Vid utgången av 2022 var nettoskuldsättningsgraden 0 (– 2) procent. Därutöver motsvarade nettoefterbehandlingsskulden 5 procentenheter. Förändringen mot 2021 förklaras av ett lägre fritt kassaflöde främst till följd av högre investeringar.

Utdelning

Utdelningen ska motsvara en tredjedel av årets nettoresultat.

Föreslagen ordinarie utdelning är 15,00 (10,50) SEK per aktie motsvarande 33,1 (33,0) procent av årets resultat. I tillägg föreslås en extra utbetalning på 11,50 (15,50) SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande. Under 2018–2022 uppgick ordinarie utdelningsandelen till 33,1 procent av periodens sammanlagda nettoresultat.