Finansiella mål

God lönsamhet, hög miljöprestanda och hälsosamma och säkra arbetsplatser
skapar förutsättningar för långsiktigt stabila verksamheter med högt värdeskapande.

Avkastning på investeringar

Avkastning på investeringar ska vara minst 10 procent.

Avkastningen på investeringar ska vara minst 10 procent. Projekt som genomförs ska ligga i linje med strategi och tillgängliga resurser. Avkastningen på den löpande verksamheten mätt som avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21 (17) procent. Under perioden 2017–2021 har avkastningen i genomsnitt legat på 19 procent per år.

Skuldsättningsgrad

Boliden strävar efter en nettoskuldsättningsgrad på ca 20 procent vid konjunkturtoppar.

Vid utgången av 2021 var nettoskuldsättningsgraden -2 (5) procent. Därutöver motsvarade nettoefterbehandlingsskulden 5 procentenheter. Förändringen mot 2020 förklaras av ett fortsatt högt kassaflöde främst till följd av en stark marknadsutveckling.

Utdelning

Utdelningen ska motsvara en tredjedel av årets nettoresultat.

Föreslagen ordinarie utdelning är 10,50 (8,25) SEK per aktie motsvarande 33,0 (33,2) procent av årets resultat. I tillägg föreslås en extra utbetalning på 15,50 (6,00) SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande. Under 2017–2021 uppgick ordinarie utdelningsandelen till 33,1 procent av periodens sammanlagda nettoresultat.