This web site uses cookies to enhance your experience. Please accept to get rid of this banner. Läs mer Ok

Finansiella mål

Boliden verkar i en cyklisk och kapitalintensiv bransch, där långsiktigt värdeskapande uppnås genom hög produktivitet, kostnadskontroll, teknisk innovation och lönsamma investeringar. Bolidens mål är att skapa värde för aktieägarna och samtidigt ta ansvar för människor och miljö.

 

Avkastning på investeringar

Avkastning på investeringar ska vara minst 10 procent

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 20 (21) procent. Under perioden 2014 – 2018 har avkastningen i genomsnitt legat på 15 procent per år. Investeringar som genomförs ska ligga i linje med Bolidens strategi och tillgängliga resurser och uppvisa en avkastning på minst 10 procent. Projektens avkastning ska överstiga Bolidens vägda kapitalkostnad (WACC) med justering för riskpåslag (WACC före skatt är satt till 12 procent nominellt vilket motsvarar 10 procent realt). Kalkyler för stora och långsiktiga projekt görs normalt i reala termer. Kalkylerna baseras på prognoser över räntor, metallpriser, växelkurser, inflation och andra relevanta antaganden grundade på intern analys och externa bedömningar.

 

Skuldsättningsgrad

Boliden strävar efter en nettoskuldsättningsgrad på ca 20 procent vid konjunkturtoppar

Vid utgången av 2018 var nettoskuldsättningsgraden 5 (11) procent. Minskningen mot 2017 förklaras av årets fria kassaflöde. Efterbehandlingsskulden har de senaste åren blivit en allt viktigare del av Bolidens balansräkning, men ingår inte i begreppet nettoskuld. 2019 preciseras målet till att även inkludera netto efterbehandlingsskuld i beräkningen.

 

Utdelning

Utdelningen ska motsvara en tredjedel av nettoresultatet

Föreslagen ordinarie utdelning är 8,75 (8,25) SEK per aktie motsvarande 33,2 (32,9) procent av årets resultat. I tillägg föreslås en extra utbetalning på 4,25 (5,75) SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande. Under 2014 – 2018 uppgick ordinarie utdelningsandelen till 33,2 procent av periodens sammanlagda nettoresultat.

 

 

IR kontakt

Olof Grenmark
Director Investor Relations
+46 8 610 1523
+46 70 291 5780