Finansiella mål

Boliden verkar i en cyklisk och kapitalintensiv bransch, där långsiktigt värdeskapande uppnås genom hög produktivitet, kostnadskontroll, teknisk innovation och lönsamma investeringar. Bolidens mål är att skapa värde för aktieägarna och samtidigt ta ansvar för människor och miljö.

 

Avkastning på investeringar

Avkastning på investeringar ska vara minst 10 procent

19-Return_investments_target_sve.jpg

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till  16 (20) procent. Under perioden 2015 – 2019 har avkastningen i genomsnitt legat på 16 procent per år. Investeringar som genomförs ska ligga i linje med Bolidens strategi och tillgängliga resurser och uppvisa en avkastning på minst 10 procent.

Skuldsättningsgrad

Boliden strävar efter en nettoskuldsättningsgrad på ca 20 procent vid konjunkturtoppar.

Net-debt_equity-ratio_target_sve.jpg

Vid utgången av 2019 var nettoskuldsättningsgraden 13 (5) procent. Förändringen mot 2018 förklaras av lägre fritt kassaflöde till följd av högre investeringar och lägre halter. Efterbehandlingsskulden har de senaste åren blivit en allt viktigare del av Bolidens balansräkning, men har historiskt sett inte ingått i begreppet nettoskuld. 2019 precis erades målet till att även inkludera netto efterbehandlingsskuld i beräkningen.

 

Utdelning

Utdelningen ska motsvara en tredjedel av årets nettoresultat.

19-Dividend_target_sve.jpg

Föreslagen ordinarie utdelning är 7,00 (8,75) SEK per aktie motsvarande 33,1 (33,2) procent av årets resultat. Ifjol gjordes en extra ut betalning på 4,25 SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande. Under 2015– 2019 uppgick ordinarie utdelningsandelen till 33,3 procent av periodens sammanlagda nettoresultat