Finansiella nyckeltal

I Bolidens finansiella rapporter presenteras finansiella mått som anses ge värdefull kompletterande information då de förtydligar utvärdering av bolagets prestation.

Följande mått definieras inte i IFRS: Avkastning på eget kapital, Avkastning på sysselsatt kapital, Betalningsberedskap, Fritt kassaflöde, Nettoefterbehandlingsskuld, Nettoskuld, Nettoskuldsättningsgrad, Rörelseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av processlager, Soliditet och Sysselsatt kapital. Definition och motivering av dessa finansiella mått presenteras nedan. Beräkning av dessa mått finns under kvartalsrapporter