Finansiella nyckeltal

I Bolidens finansiella rapporter presenteras finansiella mått som anses ge värdefull kompletterande information då de förtydligar utvärdering av bolagets prestation.

Följande mått definieras inte i IFRS: Rörelseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på sysselsatt kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuldsättningsgrad och Soliditet. Definition och motivering av dessa finansiella mått presenteras nedan. Beräkning av dessa mått finns under kvartalsrapporter