Boliden som hållbar investering

Med en konkurrenskraftig produktportfölj, en hållbar förädlingskedja
samt en ledande produktivitet och en stark förmåga att leverera resultat, tillhandahåller vi metaller som är nödvändiga för samhällets omställning.

En stabil och hållbar förädlingskedja

Vi har ett starkt tekniskt kunnande och en god tillgång till fossilfri el, vilket tillsammans gör att våra tillverkningsprocesser har en produktivitet och miljöprestanda i världsklass. Trots detta har Boliden som mål att minska de absoluta utsläppen av koldioxid med 40 procent fram till 2030, med 2021 som basår. Vi utvinner metaller av både gruvkoncentrat och sekundärmaterial och tar ansvar för kontrollen av leverantörskedjan.

 

Boliden är ledande inom utvecklingen av metoder för att återställa nedlagda gruvor och omhändertagande av farligt avfall. Vi arbetar med utvecklingen av proaktiv riskhantering samt ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor för att förbättra säkerheten för såväl anställda som entreprenörer. Boliden är en aktiv medlem i de ledande branschorganisationerna vars syfte är att förbättra gruv- och smältverksbranschens miljö- och säkerhetsarbete.

En stark förmåga att leverera resultat

Boliden har både kompetens och finansiell ställning för att utveckla gruv- och smältverksverksamheten.

 

Våra medarbetare bär på ett värdefullt kulturarv med erfarenheter från nästintill ett sekel av gruvor och smältverk i drift. Förädling från gruvor till smältverk skapar synergier mellan affärsområdena och ökar stabiliteten i koncernens intjäningsförmåga. Denna stabilitet förstärks av att smältlönerna tenderar att röra sig i motsatt riktning mot basmetallpriserna. Dessutom tenderar ädelmetallpriserna över tid att vara negativt korrelerade mot basmetallpriserna, vilket ökar stabiliteten i koncernens intjäningsförmåga. Produktionen sker i Nordeuropa där den politiska risken
är låg. Projektledning sker inom bolaget med fokus på säkerhet, produktionsstabilitet och teknikutveckling.

 

Boliden eftersträvar en solid balansräkning och har definierat finansiella mål som är anpassade för att ha beredskap för konjunktursvängningar, värdeskapande investeringar och en konkurrenskraftig utdelning till aktieägarna.

 

Bolidens viktigaste gruvor har en lång livslängd och fokus är på gruvnära prospektering där den ekonomiska potentialen är som högst. Förvärv sker selektivt, om och när rätt tillfälle ges.

En konkurrenskraftig produktportfölj

Boliden tillhandahåller metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer. Huvudmetallerna är koppar, zink, nickel och bly, alla viktiga för ett hållbart samhälle. Koppar och nickel är avgörande för ökad elektrifiering. Bly används till att lagra el och zink behövs för förhöjt korrosionsskydd och därmed minskat resursutnyttjande. Bolidens biprodukter är bland annat guld, silver, platina och palladium. Guld har en stor betydelse för stabiliteten i de globala finansiella marknaderna och platina och palladium är viktiga för avgasrening.

 

Sammantagen betyder vår mångfacetterade produktportfölj att vi står väl
rustade för möjligheter och utmaningar på både dagens och morgondagens metallmarknader.