Boliden som investering

Med en konkurrenskraftig produktportfölj, stabil förädlingskedja och en stark förmåga att leverera resultat tillhandahåller Boliden samhällsnödvändiga metaller för en grön omställning.

En stabil förädlingskedja och starkt tekniskt kunnande

Boliden har ett starkt tekniskt kunnande, vilket gör att tillverkningsprocesserna har en produktivitet i världsklass och begränsar det miljömässiga avtrycket. Förädling från gruvor till smältverk skapar synergier mellan affärsområdena och ökar stabiliteten i koncernens intjäningsförmåga. Denna stabilitet förstärks av att smältlönerna tenderar att gå i motsatt riktning mot basmetallpriserna.

Boliden utvinner metaller av både gruvkoncentrat och sekundärmaterial och tar ansvar för kontrollen av leverantörskedjan. Boliden är ledande inom utvecklingen av metoder för att återställa nedlagda gruvor och omhändertagande av farligt avfall. Produktionen sker i Nordeuropa med låg politisk risk.

En stark förmåga att leverera resultat

Boliden har både kompetens och finansiell ställning för att utveckla gruv- och smältverksverksamheten. Företagets medarbetare bär på ett värdefullt kulturarv med erfarenheter från nästintill ett sekel av gruvor och smältverk i drift. Projektledning sker inom bolaget med fokus på säkerhet, produktionsstabilitet och teknikutveckling.

Boliden eftersträvar en solid balansräkning och har definierat finansiella mål för att ha beredskap för såväl lägre lönsamhet som expansion. Bolidens viktigaste gruvor har en lång livslängd och fokus är på gruvnära prospektering där den ekonomiska potentialen är som högst. Förvärv sker selektivt, om och när rätt tillfälle ges.

En konkurrenskraftig produktportfölj

Boliden tillhandahåller metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer. Huvudmetallerna är koppar, zink, nickel och bly.
De är alla viktiga för ett hållbart samhälle och bland mycket annat nödvändiga för ökad elektrifiering och förhöjt korrosionsskydd.


Bolidens bimetaller är bland annat guld, silver, platina och palladium. Ädelmetallpriserna tenderar att gå i motsatt håll mot basmetallpriserna, vilket ökar stabiliteten i koncernens
intjäningsförmåga.