Aktiekapitalets utveckling

2008-Maj
Årsstämman 2008 beslöt att minska aktiekapitalet med cirka 32 Mkr genom indragning av återköpta aktier samt att öka aktiekapitalet med motsvarande belopp genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Boliden har därefter 273 511 169 aktier. 

2007-November
Bolaget innehar 15 946 000 aktier, samtliga förvärvade under 2007, envar med ett kvotvärde om två kronor. Betalningen för de förvärvade aktierna uppgår till cirka 2 210 MSEK. Antalet egna aktier motsvarar 5,509 procent av antalet utestående aktier. 

2007-Maj
Mandat för återköp av aktien finns på upp till 10 procent och löper fram till nästa Årsstämma. 

2007-Maj
Inlösenförfarande som medför att aktien delas upp i två aktier varav en benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot likvid om 12 kronor. Skatteverket har fastställt att 7,8 procent av anskaffningsvärdet skall hänföras till inlösenaktierna och 92,2 procent till de kvarvarande aktierna. 

2006-Maj
Nyemission om 70 000 aktier för upplösande av konvertibla skuldebrev. 

2004-December
Riktad nyemission om 37 miljoner aktier i samband med Outokumpus försäljning om 37+10 miljoner aktier i Boliden AB. 

2004-Mars
Garanterad företrädesrättsemission där aktieägarna äger rätt att teckna en ny aktie per två befintliga aktier. 

2003-December
Nyemission. Aktier utfärdade till Outokumpu Oy vid förvärv av dess basmetallenheter inom gruvor och smältverk. 

2001-Decenber
Hemflytt av Bolidenkoncernen från Kanada till Sverige a) Preferensaktier konverterade 1:37.75, b) omvänd split på stamaktierna 1:20 och c) stamaktierna i Boliden Limited växlades 1:1 till aktier i Boliden AB. Avyttringskurs enl RSV fastställdes till 1,97 kr/stamaktie respektive 74,18 kr/preferensaktie i Boliden Limited och anskaffningskurs i Boliden AB fastställdes till 39,30 kr/aktie. 

2001-Augusti
Företrädesemission på 571 706 800 och riktad emission på 750 000 000 stamaktier. 

2000-2001
Konverteringar. 

2000-Mars
Nyemission genom stamaktier. 

2000-Februari
Konverteringar.

1999-Maj
Sekundärnotering på Stockholmsbörsen.

1999-April
Trelleborg delade ut 0,3908 stamaktier i Boliden Limited för varje aktie i Trellborg AB. Riksskatteverket fastställde anskaffningsvärdet till 16,50 kr/aktie (utdelningsvärdet för 0,3908 aktier i Boliden Limited var m a o 6,45 kr). 

1999-April
Privat placering.

1999-Mars
Nyemission genom konvertibla preferensaktier. Konverteringskurs 1:11.3636 (en konvertibel preferensaktie kan konverteras till 11.3636 stamaktier).

1997-1998 December/Januari
Nyemission. Aktier utfärdade vid förvärv av Westmin Resources Limited.

1997-Juni
Boliden Limited noteras på Toronto Stock Exchange genom Trelleborgs avyttring på 55% av aktierna till en teckningskurs på CAD 16 per aktie.