• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Bolidens rapporteringskanal för visselblåsare

Välkommen till Bolidens rapporteringssida för visselblåsare. Den här kanalen kan användas för att rapportera om faktiska eller misstänkta allvarliga fel som begåtts av personer i ledande befattningar eller av nyckelpersoner inom Boliden-koncernen.

1        När ska jag rapportera?

Anställda på Boliden ska i första hand rapportera klagomål som inte uppfyller kriterierna för visselblåsarfall via de vanliga rapporteringskanalerna, dvs som anställd ska du rapportera till din HR-chef eller direkt till Bolidens VP för Corporate Responsibility. Som extern kontakt ska du i första hand rapportera till din kontaktperson på Boliden eller till den avdelning där frågan hör hemma.

I de fall när de vanliga rapporteringsvägarna inte är tillräckliga tillhandahåller vi en rapporteringskanal för visselblåsare. Du kan anonymt, via kanalen, lämna information till oss om potentiellt allvarliga fel som begåtts av personer i ledande befattningar eller av nyckelpersoner inom Boliden-koncernen. Observera att endast farhågor beträffande allvarliga fel som begåtts av personer i ledande befattningar eller av nyckelpersoner inom koncernen ska rapporteras genom kanalen för visselblåsare. Läs definitionerna nedan för att kunna förstå huruvida det är ett fall för visselblåsare.

 • Definition av allvarligt fel

Ett allvarligt fel innebär en allvarlig försummelse eller oegentlighet inom Boliden-koncernen gällande (a) redovisning, kontroller av intern redovisning, revisionsärenden, arbete mot mutor, brottslighet inom bank och finansväsen, eller (b) annan allvarlig försummelse eller oegentlighet avseende ett viktigt intresse för ett Boliden-företag eller Boliden-koncernen, eller individers liv eller hälsa, t.ex. allvarliga miljöbrott, större brister inom arbetsplatsens säkerhet samt mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

 • Definition av ledande befattning och nyckelpersonal

Personer i ledande befattningar och nyckelpersonal inom Boliden-koncernen inklusive Boliden AB:s styrelse, Bolidens ledningsgrupp, ledningen för affärsområdet Gruvor, General Managers inom affärsområde Gruvor, ledningen för affärsområde Smältverk, General Managers inom affärsområde Smältverk, Chief Procurement Officer (CPO), samt anställd som rapporterar direkt till en medlem av någon av dessa grupper.

2        Hur rapporterar jag?

 • På Bolidens rapporteringsformulär för visselblåsare

Rapportera genom att följa länken: Bolidens rapporteringsformulär för visselblåsare. Rapporten kommer att vara anonym om inte kontaktuppgifter läggs till i textfältet.

 • Med e-post

Rapportering kan också göras via e-post till whistleblower@boliden.com (observera att avsändarens e-postadress kommer att vara synlig för mottagaren och därigenom inte anonym).

 • Innehåll

Observera att din rapport endast ska innehålla de personuppgifter som är relevanta för nödvändig undersökning av ärendet i rapporten och genomförandet av lämpliga åtgärder orsakat av sådan undersökning.

3        Vad händer efter rapporteringen?

Ingen återkoppling kommer att ges till avsändaren, såvida inte kontaktinformation ingår i rapporten.

Observera att en rapport som inte klassificeras som ett visselblåsarärende kan vidarebefordras för hantering enligt Bolidens vanliga rapporteringsvägar.

4        BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  I RAPPORTERINGSKANALEN FÖR VISSELBLÅSARE

 • Vi behandlar följande personuppgifter

Vi behandlar alla typer av personuppgifter som kan förekomma i en rapport, t.ex. namn, roll, beskrivning av arbetsuppgifter etc. Om visselblåsarrapporten skickas med e-post behandlas även e-postadressen för den som rapporterar.

 • Syfte

Vi behandlar personuppgifter i visselblåsarkanalen för att kunna hantera faktiska eller misstänkta allvarliga fel som begåtts av personer i ledande befattningar eller av nyckelpersoner inom Boliden-koncernen.

 • Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av personuppgifter i de syften som beskrivs ovan på den rättsliga grunden berättigat intresse.Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse så att vi ska kunna uppfylla ovanstående syften.

 • Hur länge lagrar vi personuppgifter?

-       Uppgifterna raderas från visselblåsarkanalen efter granskning och beslut att en rapport inte är ett visselblåsarärende. Ärendet vidarebefordras sedan för hantering enligt Bolidens vanliga rapporteringsvägar.

-       Uppgifterna raderas om det efter undersökning, bedöms att ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.

 • Vem är uppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Boliden Mineral AB, företagsnummer 556231–6850, box 44, 101 20 Stockholm, är uppgiftsansvarig för Bolidens behandling av personuppgifter som äger rum när, och efter att, du rapportera, via Bolidens rapporteringsformulär för visselblåsare eller genom att skicka e-post till whistleblower@boliden.com.

 • Parter till vilka vi kan distribuera dina personuppgifter

Personuppgifter får distribueras till:

-       andra juridiska enheter (företag) inom Boliden än Boliden Mineral AB.

 • Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter används. Du har också rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter. I vissa fall har du rätt till radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen och du är berättigad att invända mot behandlingen.

 • Bolidens dataskyddsombud

Boliden har utsett ett dataskyddsombud som, på en övergripande nivå, ska säkerställa att vi följer GDPR. Dataskyddsombudet kan nås på dpo@boliden.comoch på telefon +46 8 610 1551.

 • Klagomål

Du har alltid möjlighet att insända klagomål till tillsynsmyndigheten (Dataskyddsmyndigheten i Sverige) om du anser att Boliden behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90