• Language

Efterbehandling och återställning av gruvområden

Redan vid planeringen av en gruva fastställs vilken efterbehandling som skall användas för att återställa området så att det blir en naturlig del av det omgivande landskapet igen.

Efterbehandling och naturvård hör till den dagliga verksamheten, och sker parallellt med driften. Boliden har ett direkt efterbehandlingsansvar för ett 30-tal aktiva och nedlagda gruvområden och bedriver ett systematiskt arbete med tillsyn och riskanalyser för varje område. Långtidsplanerna sträcker sig minst tio år framåt i tiden och anger både planerade åtgärder och den summa som har avsatts för arbetet.

Målet är att använda bästa möjliga teknik följt av en kontinuerlig uppföljning av det arbete som har utförts.

Det specifika områdets förutsättningar, exempelvis avfallets karaktär, områdets utseende, infiltration, vattenströmningar eller nivå på grundvattenytan, är avgörande för vilken metod som används. 

Pågående projekt

Simonstown Borrow pit

Bolidens ambition med efterbehandlingen av gruvområden är att återställa dem så att de blir en del av det omgivande landskapet igen. Ett första steg är att skapa försöksytor där en viss biologisk mångfald gynnas eller bevaka områden där nya biotoper skapats.

Det handlar också om att göra områdena grönare genom av gräs, blommor och andra växter.  I området Simonstown nära Taragruvan restaureras omgivningen till exempel med en kilometerlång häckplantering. Och vid fyllnadsmaterialtäkten Simonstown Borrow Pit ingår nya häckplanteringar med inhemska växtslag i efterbehandlingsarbetet. Projektet omfattar nyplantering av häckar med en sammanlagd längd av 2,6 km. De första åren behövs ett stängsel för att skydda växterna från att betas av boskap och andra djur

Maurliden

Vid Bolidens gruvområde Maurliden Östra har kontinuerlig särhållning av morän, avbördningsmassor, miljögråberg och syrabildande berg genomförts. Utsortering och särhållning av sk miljögråberg sker även vid andra enheter inom Boliden Gruvor. Detta bidrar till minskade kostnader dels för efterbehandling, dels för internt material till anläggningsändamål.

Fallstudie Gillervattnet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90