• Language

Bolidens roll i klimatförändringen

Utfasning av fossila bränslen för att minimera påverkan

Bolidens vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metallproducenten i världen. För oss betyder det att vi ska jobba för att minimera vår negativa påverkan på klimatet och förbättra vår produktion av metaller med lågt koldioxidavtryck. Metallproduktion är kopplat till intensiva koldioxidutsläpp, samtidigt kommer elektrifieringen av flera koldioxidintensiva teknologier att kräva mer metaller. Det innebär att vår möjlighet att driva positiv förändring förminskas om vi inte samtidigt minskar våra utsläpp. Vi har satt en väg framåt för att möta globala mål för minskade utsläpp parallellt med en ökad metallefterfrågan.

Fokusområden och strategi

Som företag är vårt främsta mål att tillhandahålla metaller med ett lågt klimatavtryck, genom att minska utsläpp av koldioxid i hela vår verksamhet. Vi jobbar i första hand mot att minska våra koldioxidutsläpp med 40% till år 2030*. Som ett medlemsföretag i The International Council of Mining and Metals (ICMM), delar vi också det långsiktiga målet om netto noll koldioxidutsläpp i scope 1 och 2** till 2050. Det i linje med ambitionerna i Parisavtalet om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader.

Boliden är en ledare inom hållbarhet i vår bransch. Trots det har vi flera klimatrelaterade utmaningar att lösa. För att minska vår negativa påverkan och driva positiv förändring i hela metallbranschen är det viktigt att vi fokuserar våra insatser där de kommer ha störst effekt. I gruvorna är gruvtruckarnas dieselkonsumtion den största källan till koldioxidutsläpp, men ur ett helhetsperspektiv står smältverken för en betydligt större del av våra koldioxidutsläpp. Där är de största källorna reduktionsmedel och återvinning av e-skrot***.

Efterfrågan på våra metaller väntas öka avsevärt under de kommande åren, mycket tack vare det stora behovet av nya energikällor. Det gäller även återvunna produkter. För att möta förändringar på marknaden och samtidigt drastiskt minska våra utsläpp, är användandet av alternativa bränslen och nya processteknologier avgörande.

 

*Basår 2012

**Beräkning av koldioxidutsläpp enligt GHG-protokollet. Scope 1 är direkt utsläpp i våra verksamheter och Scope 2 handlar i första hand om den energi vi köper in.

***E-skrot innehåller plast som måste smältas bort för att separeras I processen, vilket innebär stora koldioxidutsläpp.

 

Elektrifierade transporter

 

En viktig milstolpe har nåtts i Kevitsa, då tester på e-trolleybanan nu genomförts för första gången. Under de kommande åren ska 13 truckar konverteras från diesel till el. Det innebär att koldioxidutsläpp kopplade till transporter i Kevitsa kommer minska med 9 procent sett över gruvans livslängd.

Klimatprogrammet

Styrning och ledarskap

Bolidens miljöstyrelse, som består av Bolidens koncernledning, har det övergripande ansvaret för vår klimatstrategi och långsiktiga måluppfyllelse. Vår VD rapporterar framsteg till Bolidens styrelse som följer och övervakar framsteg mot mål för att hantera klimatrelaterade frågor. Koncernledningen stöds i sitt arbete av ett miljöråd. Bolidens klimatkommitté – en expertgrupp som håller Bolidens klimatprogram ajour, består av representanter och experter från våra affärsområden. Kommitténs uppdrag är att följa upp, föreslå förbättringar och samordna klimatarbetet inom Boliden. De rapporterar kvartalsvis till miljörådet. Varje affärsområde ansvarar för att implementera vår klimatstrategi och långsiktiga mål.

Behovet av metaller 2050

Baserat på The World Bank "Minerals for Climate Action: The mineral intensity of the clean energy transition" (2020), UBS electric vehicle projections (2017)

Koppar

5,678,000t

+29%

Nickel

2,268,000t

+99%

Zinc

1,250,000t

+9%

Bly

781,000t

+18%

Silver

15,000t

+56%

- Ökning av globalt metallbehov till 2050 för klimatteknologi i ton

- Ökning till 2050 av globalt metallbehov jämfört med dagens globala produktion (2020) i procent

Bolidens koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp 2020 per källa

(Scope 1 + Scope 2)

Totalt rapporterade CO2-utsläpp är 897 (917) tusen ton för 2020

Low Carbon Copper

Vår kopparprodukt Low-Carbon Copper är framställd med råmaterial från våra egna gruvor där vi använder fossilfri el. Det innebär att den har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen jämfört med liknande produkter. Den närliggande produkten Recycled Copper har återvunnen elektronik som primärt råmaterial. Genom att effektivt ta tillvara metaller som redan finns i samhället kan vi minimera behovet av nya gruvor. Dessa produkter har ett utsläpp på mindre än 1,5 kg CO2 per kg koppar, jämfört med det globala genomsnittet på 4 kg, och är ett exempel på hur vi kan producera metaller med ett lägre klimatavtryck.

Läs mer här >

Pågående och kommande aktiviteter

Siktar mot en fossilfri gruva

Energimyndigheten stöttar ett fossilfritt Rävliden

/sv/hallbarhet/vart-ansvarstagande/climate

Implementerar el-trolley i Kevitsa

Utvecklar klimatsmarta transporter

/sv/hallbarhet/vart-ansvarstagande/climate

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90