• Language

Damm­brottet 1998 vid gruvan Los Frailes i Spanien

I april 1998 inträffade ett dammbrott vid sandmagasinet vid gruvan Los Frailes i Spanien som då ägdes av Bolidens dotterbolag Boliden Apirsa S.L. ("Apirsa"). Boliden är involverat i ett antal tvister och rättsprocesser sprungna ur olyckan vid gruvan.

Bakgrund

I april 1998 brast dammen vid Apirsas gruva, Los Frailes, vilket resulterade i att stora mängder metallhaltigt vatten och anrikningssand rann ut längs floden Guadimar. Olyckan drabbade stora arealer jordbuksland och påverkade områden 40 kilometer nedströms från gruvområdet, men naturreservatet Donana National Park drabbades inte.

Gruvdriften stoppades omedelbart och alla tillgängliga egna resurser sattes in för att rensa upp det drabbade området för att begränsa skadorna och återställa naturen. Området sanerades av Apirsa i samarbete med den centrala regeringen, och lokalregeringen (Junta de Andalucia). De tre parterna beslöt momentant att sanera var sin tredjedel av området. Apirsa åtog sig att ta delen närmast gruvan (0-12km) där cirka 70-80 procent av anrikningssanden hade stannat. Ingen uppgörelse avseende kostnader för saneringen gjordes. I slutet av 1998 var större delen av området sanerat. Apirsas totala kostnader avseende dammolyckan uppgick till cirka 115 MEUR.

1999 återupptogs produktionen vid gruvan men olyckan medförde ökade produktionskostnader och andra operationella problem som i kombination med låga metallpriser fick till följd att gruvdriften stoppades efter två år och att Apirsa ansökte om s.k "suspensión de pagos", en form av ackords­förhandling. Upp­görelsen slutfördes i oktober 2002 då de över 250 fodringshavarna betalades i enlighet med överenskommelsen. Gruvan Los Frailes ägs numera av lokal­regeringen och Apirsa är sedan 2005 på eget initiativ föremål för ett insolvensförfarande.

De rättsliga processerna

Ansvarsfrågan

Efter dammolyckan inledde åklagaren en förundersökning och det kunde fastslås att olyckan hade orsakats av design- och konstruktionsfel på dammen, och inte av Apirsas hantering av verksamheten vid gruvan. Det saknades brottsmisstanke och åklagaren väckte inte åtal mot Apirsa. Mot bakgrund av utfallet av förundersökningen inledde Apirsa 2002 en skadeståndsprocess mot de företag som var ansvariga för dammens design och konstruktion samt mot deras respektive försäkringsbolag. Den spanska högsta domstolen avslog dock slutligt, i januari 2012, Apirsas krav.

Krav från miljödepartementet

Det spanska miljödepartementet framställde 2002 ett krav mot Apirsa om ca 45 MEUR. Kravet fastställdes 2004 i högsta instans där Apirsa ålades att betala ca 45 MEUR avseende myndigheternas saneringskostnader samt skadestånd och böter. Detta fick till följd att Apirsa i januari 2005 initierade ett insolvensförfarande, i syfte att säkerställa en samlad och ordnad avveckling av bolaget.

Konkursen

Inom ramen för insolvensförfarandet har konkursförvaltarna yrkat att Apirsas moderbolag, Boliden BV, samt Boliden Mineral AB och Boliden AB ska hållas ansvariga för bristen i Apirsa med ett belopp som enligt konkursförvaltarna uppgår till ca 141 MEUR. I beloppet ingår en inte fastställd fordran om ca 89 MEUR från Junta de Andalucía (se vidare nedan under "Den nu aktuella stämningen"). Konkursprocessen är sedan 2007 vilande i väntan på utfallet i processen om fordran från Junta de Andalucía.

Stämning av Junta de Andalucia

Boliden Apirsa S.L. delgavs i maj 2015 stämning om cirka 89 MEUR. Stämningen riktar även krav mot Boliden BV och Boliden AB , vilka bolag också delgivits under sommaren och hösten 2015. Stämningen är en fortsättning på de rättsliga processer som Junta de Andalucía påbörjade redan 2002. Efter avvisning av stämningen på formella grunder i högsta administrativa instans har kravet från 2002 nu väckts vid civil domstol (tingsrätten i Sevilla) som bestämts vara den domstol som kan pröva kravet i sak.

Stämningen avser kostnader som Junta de Andalucia påstår sig ha lagt ut för Boliden Apirsa S.L.s räkning i samband med saneringen efter dammolyckan. Lokalregeringen kräver ersättning av Boliden Apirsa S.L., som vid tidpunkten för olyckan ägde och drev gruvan och som sedan 2005 befinner sig i ett insolvensförfarande, samt av Boliden BV och Boliden AB, i egenskap av direkt respektive indirekt ägare till Boliden Apirsa S.L.

Samtliga tre svaranden har bestritt käromålet i sina respektive svaromål till tingsrätten i Sevilla och bedömningen är att Boliden inte kommer att lida väsentlig ekonomisk skada till följd av de krav som riktas mot bolagen.

 

Läs mer i not 30 i Bolidens Årsredovisning 2015

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90